Archív aktualít / Program centra

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele VodyProgram centra

Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody sa riadi zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Pobytová forma:

 Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre:

a) dieťa na základe: 

    1. dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,

    2. požiadania dieťaťa,

    3. rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia

b) plnoletú fyzickú osobu:

        ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa

 

V r. 2021 sa bude realizovať príprava na PVNS v termínoch : 
od 08.04. - 13.05.2021.,
od 07.09. - 14.10.2021.
Termíny sú orientačné, s ohľadom na vývoj pandemickej situácie.

CDR Mlynky - Biele Vody vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe § 45, § 47

 

Vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa na základe dohody

§ 47

(1) Centrum vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody podľa § 46 ods. 1 písm. a) prvého bodu po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately obsahuje ustanovené náležitosti.

(2) Centrum oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately kontaktné údaje zamestnanca, ktorý

a) koordinuje odborný tím centra, ktorý zhodnotí možnosti centra vykonávať odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v lehote určenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

b) vedie vykonávanie opatrení pobytovou formou pre dieťa v centre.

(3) Centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pripravia v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom, plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa vrátane zapojenia rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo iných blízkych osôb dieťaťa do vykonávania týchto opatrení v centre.

(4) Ak dôvodom na odporúčanie podľa odseku 1 je riešenie krízovej situácie dieťaťa alebo overenie ohrozenia vývinu dieťaťa, ktoré nevyžaduje postup podľa § 27, centrum a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s rodičom dieťaťa, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a ak je to vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa možné, aj s dieťaťom, pripravia plán vykonávania opatrení pobytovou formou pre dieťa najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa prijatia dieťaťa do centra.

 

 Centrum je zriadené v zmysle § 45 ods. 1 zákona na účel vykonávania :

Ø  opatrení dočasne nahradzujúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo

náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia súdu:

Ø  pobytová forma – samostatne usporiadaná skupina + ( možnosť vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v samostatne usporiadanej skupine pre dieťa a plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa ) 1 špecializovaná samostatne usporiadaná skupina s ošetrovateľskou starostlivosťou, 2 špecializované samostatne usporiadané skupiny s opatrovateľskou starostlivosťou, 17 profesionálnych náhradných rodín / 34 detí.

Ø  ambulantné výchovné opatrenia – podľa § 45 ods. 1 písm. b)

Ø  opatrenia na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania

                 § 45, ods. (1),

1.   krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,

( ambulantná forma )

2.   porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch ( ambulantná forma )

Plné znenie Programu centra: Program CDR Mlynky - Biele Vody

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Aktuality

  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Program centra

    Pridané/aktualizované: 03.01.2019
  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Výročná správa za rok 2020

    Pridané/aktualizované: 15.03.2021
  • Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele Vody">Ponuka práce

    Pridané/aktualizované: 02.01.2020

Centrum pre deti a rodiny Mlynky – Biele VodyRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec